Menu Zamknij

Podpisanie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy


Podpisanie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy

Data publikacji: 26.02.2013

W dniu 26 lutego 2013 r. PROCHEM Spółka Akcyjna otrzymała podpisaną obustronnie umowę z POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Krakowie.

Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz innych usług inżynierskich, dla Zakładu Termicznej Przeróbki Odpadów w Krakowie.

Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 9 590 000 zł plus VAT .

Termin wykonania przedmiotu umowy – 31.10.2015r.

Umowa przewiduje kary umowne za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania umowy w wysokości 0,3% ceny umownej za każdy dzień zwłoki.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar, ale nie więcej niż 20% ceny umownej.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.