Menu Zamknij

Podpisanie listu intencyjnego


Podpisanie listu intencyjnego

Data publikacji: 06.11.2019

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r., Emitent podpisał list intencyjny z FOOSUNG POLAND sp. z o.o. w wyniku zaakceptowania przez FOOSUNG POLAND sp. z o.o. oferty Emitenta dotyczącej wykonania prac projektowych i pełnienia roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla budowy zakładu produkującego składniki wykorzystywane w budowie akumulatorów litowo-jonowych do samochodów elektrycznych w Kędzierzynie-Koźlu (dalej jako „Inwestycja”).

Formuła wynagrodzenia Generalnego Realizatora Inwestycji obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd wynagrodzenie Emitenta będzie możliwe do określenia po ostatecznym rozliczeniu poniesionych kosztów.

Emitent przewiduje, że będzie ono wynosiło około 400.000.000,00 (czterysta milionów) PLN netto.
Przewidywany okres realizacji Inwestycji – lata 2020-2021. Ostateczne terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac zostaną przez strony uzgodnione w umowie.

Podpisanie umowy pomiędzy Emitentem a FOOSUNG POLAND sp. z o.o. nastąpi po uzgodnieniu jej ostatecznego tekstu i uzyskaniu zgód korporacyjnych przez FOOSUNG POLAND sp. z o.o.

W myśl podpisanego listu intencyjnego Emitent niezwłocznie po podpisaniu listu intencyjnego, jeszcze przed zawarciem umowy, rozpocznie prace projektowe oraz świadczenie usług zakupowych. W przypadku nie zawarcia przez strony umowy o Generalną Realizację Inwestycji, FOOSUNG POLAND sp. z o.o. zapłaci Emitentowi wynagrodzenie za wykonane na podstawie listu intencyjnego usługi projektowe oraz usługi zakupowe.

Przewidywane wynagrodzenie Emitenta za usługi projektowe i zakupowe łącznie z wynagrodzeniem za świadczone dotychczas dla FOOSUNG POLAND sp. z o.o. wstępne usługi inżynierskie wyniesie w roku 2019 ok. 8 mln PLN netto.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.