Menu Zamknij

Ogłoszenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny w sprawie p-ko PERN S.A.


Ogłoszenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny w sprawie p-ko PERN S.A.

W nawiązaniu do informacji zawartych w raportach okresowych PROCHEM S.A. („Emitent”) w zakresie postępowania sądowego dotyczącego rozliczenia przerwanego w dniu 10 listopada 2005 roku kontraktu na Generalną Realizację Inwestycji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rurociąg w relacji ST-1 Adamowo-Baza Surowcowa Plebanka” zawartego z PERN S.A. przez konsorcjum, którego liderem był Emitent, oraz raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 16 października 2017 r., Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny ogłosił wyrok, w którym:

I. oddalił apelację PERN S.A.
II. zasądził od PERN S.A. koszty zastępstwa procesowego:
      1) na rzecz PROCHEM S.A. w wysokości 16.200,- zł
      2) na rzecz członka konsorcjum 5.400,- zł


W związku z oddaleniem apelacji złożonej przez PERN S.A., uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy, z dnia 22 października 2015 r., w którym Sąd Okręgowy:


I. zasądził od PERN S.A., solidarnie na rzecz Emitenta oraz członka konsorcjum:
      1) kwotę 35.086.589,26 zł, z odsetkami ustawowymi od dnia 23.03.2006 r. do dnia zapłaty;
      2) kwotę 4.879.883,58 zł, z odsetkami ustawowymi od dnia 22.03.2006 r. do dnia zapłaty;
      3) kwotę 126.400,44 zł, z odsetkami ustawowymi od dnia 16.01.2007 r. do dnia zapłaty;
II. oddalił powództwo wzajemne PERN w całości.


Udział Emitenta w zasądzonej kwocie wynosi około 50%.


Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na wartość przedmiotu sporu.