Menu Zamknij

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

Data publikacji: 17.06.2010

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19753. zwołuje XXIX Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 24 lipca 2010r o godz. 900, w siedzibie spółki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.VII kadencji (uchwała Nr 1 ).
 7. Zasady ładu korporacyjnego w PROCHEM S.A.
  • podjęcie uchwały w sprawie stosowania w PROCHEM S.A. DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW po zmianach, jak w uchwale Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010. (uchwała Nr 2 ).
 8. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.

ZGODNIE Z ART. 4022 KSHI. Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego PROCHEM S.A. przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 3 lipca 2010r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej spółki:  wza@prochem.com.pl 
 2. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien / powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.