Menu Zamknij

Oferta zakupu akcji w celu umorzenia


Oferta zakupu akcji w celu umorzenia

Data publikacji: 05.08.2021

Zarząd PROCHEM S.A. („Spółka”) informuje o rozpoczęciu realizacji skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.

Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, („Zaproszenie”) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zaproszenie zostanie zamieszczone na stronach internetowych Spółki (https://prochem.com.pl).

Przedmiotem nabycia przez Spółkę będzie nie więcej niż 580.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zdematerializowanych i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w tym (a) akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPRCHM00014, (b) akcje zwykłe imienne, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPRCHM00022, (c) akcje uprzywilejowane imienne, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPRCHM00055, stanowiących nie więcej niż 19,76% kapitału zakładowego Spółki.

W przypadku, gdy liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych będzie wyższa niż 580.000, zostanie dokonana proporcjonalna redukcja zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 10 Zaproszenia.

Oferowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi 26,00 PLN za jedną akcję.

Skup akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

  • Data publikacji ogłoszenia: 5 sierpnia 2021 r.
  • Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 9 sierpnia 2021 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 20 sierpnia 2021 r.
  • Przewidywany dzień rozliczenia nabycia Akcji: 25 sierpnia 2021 r.


Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania Akcji na podstawie Oferty jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku. 
Procedura składania Ofert Sprzedaży opisana jest w punkcie 7 zaproszenia.


Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm.). W szczególności, do Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz art. 79 ww. Ustawy, ani przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2114).
Zaproszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Oferta nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Załącznik – Pełna treść Oferty Zakupu Akcji PROCHEM S.A. (plik do pobrania)