Menu Zamknij

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały

Data publikacji: 28.10.2016

W dniu 28 października 2016 roku odbyło się NWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. postanawia wybrać Piotra Kubiaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pan Marek Garliński oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 1, przy czym w głosowaniu brało udział 3.120.560 akcji, które to akcje stanowią 80,12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3.121.660 ważnych głosów w tym:
2.967.859 głosów ,,za’’,
153.801 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Sekretariat Walnego Zgromadzenia w składzie: Jan Matykiewcz, Sebastian Sowa.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 2, przy czym w głosowaniu brało udział 3.120.560 akcji, które to akcje stanowią 80,12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3.121.660 ważnych głosów, w tym:
2.975.759 głosów ,,za’’,
145.901 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PROCHEM S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 3, przy czym w głosowaniu brało udział 3.120.560 akcji, które to akcje stanowią 80,12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3.121.660 ważnych głosów, w tym:
3.077.860. głosów ,,za’’,
43.800 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 4

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Marka Garlińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu brało udział 3.120.560 akcji, które to akcje stanowią 80,12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3.121.660 ważnych głosów, w tym:
1.600.960 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
1.520.700 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 5

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Marcina Pędzińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 3.120.560 akcji, które to akcje stanowią 80,12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3.121.660 ważnych głosów, w tym:
1.600.960 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
1.520.700 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 6

I. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 9 statutu spółki PROCHEM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza nowe brzmienie § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PROCHEM S.A.”
㤠12
1. Prezesowi Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6.000,00 zł.
2. Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.000,00 zł.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zaliczane jest w koszty działalności Spółki.
4. Zmiana § 12 regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.”
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 6, przy czym w głosowaniu brało udział 3.120.560 akcji, które to akcje stanowią 80,12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3.121.660 ważnych głosów, w tym:
1.827.403 głosów ,,za’’,
1.008.709 głosów wstrzymujących się,
285.548 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 7

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prochem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 6, przy czym w głosowaniu brało 77.54 % akcji w stosunku do całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3.021.473 ważnych głosów, w tym:
2.577.818 głosów ,,za’’,
281.180 głosów wstrzymujących się,
162.475 głosów przeciw.