Menu Zamknij

Nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu umorzenia


Nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu umorzenia

Data publikacji: 28.11.2022

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w wyniku rozliczenia, w dniu 28 listopada 2022 r., transakcji nabycia akcji własnych, Spółka nabyła łącznie 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, które łącznie stanowią 14,86 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te odpowiadają 350.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,85 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena zakupu wynosiła 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych) za jedną akcję.

Akcje zostały nabyte w ramach, ogłoszonego przez Spółkę w dniu 7 listopada 2022 r. (raport bieżący nr 23/2022), zaproszenia do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 350.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł.

Oferta została ogłoszona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.

Nabycie akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Akcje zostały nabyte w celu ich umorzenia. Zgodnie z § 2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2022 roku, Zarząd Spółki zgłosi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałę w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych.

Zarząd informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 350.000 akcji własnych, stanowiących 14,86 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te odpowiadają 350.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,85 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.