Menu Zamknij

Nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu umorzenia


Nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu umorzenia

Data publikacji: 21.03.2018

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w wyniku rozliczenia, w dniu 21 marca 2018 r., transakcji nabycia akcji własnych, Spółka nabyła łącznie 960.000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, które łącznie stanowią 24,65 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te odpowiadają 960.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 24,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena zakupu wynosiła 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję.

Akcje zostały nabyte w ramach, ogłoszonej przez Spółkę w dniu 28 lutego 2018 r. (raport bieżący nr 14 / 2018 z dnia 28 lutego 2018 r.), oferty nabycia nie więcej niż 960.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł.

Oferta została ogłoszona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych PROCHEM S.A.

Nabycie akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie – Dom Maklerski mBanku.

Akcje zostały nabyte w celu ich umorzenia. Zgodnie z § 2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarząd Spółki zgłosi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałę w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych.

Zarząd informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 960.000 akcji własnych, stanowiących 24,65 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te odpowiadają 960.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 24,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.