Menu Zamknij

Nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu umorzenia


Nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu umorzenia

Data publikacji: 26.08.2021

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w wyniku rozliczenia, w dniu 25 sierpnia 2021 r., transakcji nabycia akcji własnych, Spółka nabyła łącznie 580.000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, które łącznie stanowią 19,76 % kapitału zakładowego Spółki.
Akcje te odpowiadają 580.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Cena zakupu wynosiła 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych) za jedną akcję.


Akcje zostały nabyte w ramach, ogłoszonego przez Spółkę w dniu 5 sierpnia 2021 r. (raport bieżący nr 13 / 2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.), zaproszenia do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 580.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł.


Oferta została ogłoszona na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych PROCHEM S.A.


Nabycie akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.


Akcje zostały nabyte w celu ich umorzenia. Zgodnie z § 2 uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r., Zarząd Spółki zgłosi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałę w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych,

Zarząd informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 580.000 akcji własnych, stanowiących 19,76 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te odpowiadają 580.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.