Menu Zamknij

Korekta raportu rocznego SRR za 2021 r. przekazanego 28 kwietnia 2022 r.


Korekta raportu rocznego SRR za 2021 r. przekazanego 28 kwietnia 2022 r.

Data publikacji: 17.05.2022

Zarząd PROCHEM S.A., jednostki dominującej Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. przesyła korektę skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PROCHEM S.A. za 2021 rok w formacie ESEF, ze względu na niekompletne otagowanie sprawozdania. Korekta dotyczy następujących dokumentów:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – Pasywa

  • Wartość księgowa – kapitał własny przypisany właścicielom Jednostki Dominującej
  • średnia liczba akcji zwykłych (w szt.)
  • wartość księgowa na jedną akcję (w zł) – przypisana właścicielom Jednostki Dominującej


2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

  • Koszt wytworzenia sprzedanych usług
  • Wartość sprzedanych towarów i materiałów

(Są to części składowe pozycji kosztów własnych sprzedaży, który został poprawnie otagowany)

  • Pozostałe przychody – wynik zdarzenia jednorazowego

(otagowano wyłączenie rok 2020 w 2021 roku pozycja ma wartość zero)


3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

  • Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski i straty po spełnieniu określonych warunków (wartość zero)
  • Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
  • Całkowity dochód na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję) przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej


4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
(nieotagowane zostały wszystkie pozycje zerowe w roku 2021 oraz 2020).