Menu Zamknij

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2010r.


Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2010r.

Data publikacji: 04.03.2011

PROCHEM S.A. w wyniku błędu w wybranych danych finansowych oraz notach przekształceniowych dotyczących 2009 r. składa korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za czwarty kwartał 2010 roku wraz ze skróconym sprawozdaniem Spółki PROCHEM S.A.

Zaprezentowane poniżej korekty nie mają wpływu na zysk (stratę) netto oraz sumę aktywów i pasywów, zarówno w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. jak i  jednostkowym sprawozdaniu PROCHEM S.A.

Wybrane dane finansowe

W wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. (str. 3) w wierszu podającym zysk (stratę) na jedną akcję zwykłą w złotych usunięto kwotę 27,89 (dane na 31.12.2010 r.) i 26,26 (na 31.12.2009 r.) oraz w Euro – na 31.12.2010 r. – 7,04, na 31.12.2009 r. – 6,39 – o błąd we wprowadzaniu danych – wielkości te dotyczą wartości księgowej na jedną akcję. Dodano wiersz, w którym podano wartość księgową na jedną akcję.

W wyniku  niżej opisanych korekt dotyczących przekształceń danych za okres porównawczy w wybranych danych zmianie uległa również pozycja – zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Grupa Kapitałowa PROCHEMOkres sprawozdawczy zakończony31 grudnia 2009 r.Okres sprawozdawczy zakończony31 grudnia 2009 r.
byłowinno byćbyłowinno być
w tys. złw tys. EUR
Działalność kontynuowana
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży13 56514 1883 1253 269
  Stan na31 grudnia2010 r.Stan na31 grudnia2009 rStan na31 grudnia 2010 r.Stan na31 grudnia 2009 r.
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./Eur) – przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej   27,89                 26,26 7,04                 6,40
  
PROCHEM S.A.Okres sprawozdawczy zakończony31 grudnia 2009 r.Okres sprawozdawczy zakończony31 grudnia 2009 r.
byłowinno byćbyłowinno być
w tys. złw tys. EUR
Działalność kontynuowana
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1 3261 949305449
  Stan na31 grudnia2010r.Stan na              31 grudnia 2009 rStan na31 grudnia2010 r.Stan na31 grudnia2009 r.
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/Eur)         16,0415,75       4,053,83

Zmiany w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów odnoszą się do okresu porównawczego – 2009 r. Błędnie zaprezentowano przekształcenie danych za rok 2009 dotyczące rozwiązania rezerwy na koszty licencji. Rozwiązanie rezerwy ujęto w pozostałych przychodach operacyjnych, a powinien być zmniejszony koszt wytworzenia sprzedanych usług. Korekta wynosi 623 tys. zł. Poniżej zaprezentowano pozycje sprawozdań finansowych, na które korekta ma wpływ.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodówCzwarty kwartał2009 r. od 01.10.2009 r.do 31.12.2009 r. (przekształcone)byłoCzwarty kwartał2009 r. od 01.10.2009 r.do 31.12.2009 r. (przekształcone) winno być Okres zakończony31.12.2009 r. (przekształcone) byłoOkres zakończony31.12.2009 r. (przekształcone) winno być
Koszt sprzedanych usług, towarów i materiałów, w tym:27 20426 581157 023156 400
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów26 17525 552150 430149 807
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 6453 268 13 56514 188
Pozostałe przychody6 6276 00411 17710 554

Wprowadzenie korekty do sprawozdania spowodowało również zmianę w udziale w zysku (stracie) netto oraz całkowitych dochodach akcjonariuszy jednostki dominującej oraz udziałów niekontrolujących.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodówCzwarty kwartał2009 r. od 01.10.2009 r.do 31.12.2009 r. (przekształcone)byłoCzwarty kwartał2009 r. od 01.10.2009 r. do 31.12.2009  r. (przekształcone) winno być Okres zakończony 31.12.2009 r. (przekształcone) byłoOkres zakończony 31.12.2009 r. (przekształcone) winno być
Całkowite dochody ogółem82820980
Całkowite dochody netto przypadające na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej-2 283-1 846-2 283-1 303
Udziały niekontrolujące2 2831 9282 2832 283
Razem0820980
Całkowity dochód na jedną akcję zwykłą (w zł/gr. na jedną akcję) – przypadający na właścicieli jednostki dominującej z działalności kontynuowanej0,02-0,470,00-0,33
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów     
Koszt sprzedanych usług, towarów i materiałów, w tym:13 53312 910104 382103 759
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów13 52912 906102 688102 065
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-1 428-805 1 3261 949
Pozostałe przychody603-202 5381 915

Zmiana prezentacji dotyczy również  noty segmenty operacyjne Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A  i PROCHEM S.A. za rok 2009. Korekta polega na przesunięciu z zysku (straty) z pozostałej działalności operacyjnej do zysk (strata) segmentu generalnego wykonawstwa kwoty 1 467 tys. zł.

Grupa Kapitałowa PROCHEM S.A.Generalne wykonawstwobyłoGeneralne wykonawstwowinno być RazembyłoRazemwinno być
Wynik
 Zysk (strata) segmentu-10 871-12 248-4 142-5 609
Zysk (strata) z pozostałej działalności operacyjnej7 6029 069
PROCHEM S.A.     
Wynik
 Zysk (strata) segmentu-11 060-12 527-7 243-8 710
Zysk (strata) z pozostałej działalności operacyjnej-1111 356

Skorygowany również został błąd powstały przy wprowadzaniu danych do jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. pozycja -zobowiązania, razem winno być 42 539.