Menu Zamknij

Komentarz do informacji prasowych w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Bechtel a PROCHEM


Komentarz do informacji prasowych w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Bechtel a PROCHEM

Data publikacji: 21.02.2024

W nawiązaniu do przedstawionych w serwisach informacyjnych wiadomości o podpisaniu przez Bechtel i PROCHEM umowy o współpracy, Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że Emitent prowadzi z Bechtel Polska sp. z o.o. negocjacje mające na celu sfinalizowanie podpisania umowy ramowej na usługi dotyczące wsparcia Bechtel Polska sp. z o.o. w pozyskiwaniu dokumentacji pozwoleniowej.

Zgodnie z zasadami określonymi w negocjowanej umowie Strony będą definiowały zakresy, wynagrodzenie i terminy wykonywania poszczególnych pakietów dokumentacji w miarę przygotowywania przez Bechtel materiałów założeniowych.

Negocjowana umowa ustala stawki godzinowe, którymi Strony będą się posługiwały przy określeniu wynagrodzenia za poszczególne pakiety dokumentacji zlecane w przyszłości Emitentowi do wykonania. W przypadku otrzymania zleceń Emitent będzie informował o tym fakcie w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że niezbędne jest doprecyzowanie informacji, które pojawiły się w przestrzenie publicznej, gdyż fakt podania przez Bechtel informacji o zawarciu umowy miał znaczący wpływ na cenę akcji Emitenta, co w ocenie Zarządu spółki Emitenta spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.