Menu Zamknij

Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego


Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego

Data publikacji: 07.06.2013

Zarząd Spółki PROCHEM S.A. działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych informuje, iż w chwili obecnej nie będzie stosować zasady ładu korporacyjnego określonej w części IV pkt 10 oraz w części II pkt 1 podpunkt 9 a dokumentu pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, który stanowi załącznik do uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21.11.2012 r.

W ocenie spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy.

Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zapewniającą odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami z wykorzystaniem tradycyjnych metod. Wszelkie istotne informacje dotyczące zarówno zwoływania, jak i przebiegu posiedzeń walnego zgromadzenia są przekazywane przez spółkę zarówno w formie raportów bieżących, jak również są zamieszczane na stronie internetowej spółki.

W ocenie Zarządu koszty związane z zakupem niezbędnej technologii do obsługi transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu sieci internet w obecnych okolicznościach nie znajdują uzasadnienia.

Spółka w przypadku zainteresowania taką formą udziału akcjonariuszy w obradach walnego zgromadzenia rozważy zasadność realizacji ww. zasady.